Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht van de verstrekte informatie ligt bij Gondelvaart Koedijk of bij derden die ons toestemming hebben gegeven (beeld)materiaal te publiceren. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

Verzamelde (persoons)gegevens worden onder geen beding aan derden verkocht of ter beschikking gesteld en dienen slechts om met u contact te hebben.

Privacyverklaring Gondelvaartvereniging Koedijk

Toepasselijkheid en reikwijdte van deze privacyverklaring

Gondelvaartvereniging Koedijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gondelvaartvereniging Koedijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gondelvaartvereniging Koedijk verwerkt van haar leden, sponsors, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Wanneer u lid bent van Gondelvaartvereniging Koedijk, u inschrijft voor een van onze evenementen, onze evenementen sponsort of anderszins contact opneemt worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke

Gondelvaartvereniging Koedijk is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die zich bezig houdt met de beoefening van podiumkunst. Meer in het bijzonder organiseert Gondelvaartvereniging Koedijk ieder jaar een gondelvaart, een jaarmarkt en diverse wedstrijden zoals een viswedstrijd en een playbackshow. Gondelvaartvereniging Koedijk, gevestigd te (1831 GA) Koedijk aan het adres Kanaaldijk 85 (KvK-nummer 40635094), stelt het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast en is om die reden als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Gondelvaartvereniging Koedijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Onderhouden van contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
 • Lidmaatschapsgelden incasseren;
 • Versturen van uitnodigingen en informatie over vergaderingen, diensten en activiteiten van Gondelvaartvereniging Koedijk.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor deze doeleinden. Dit kan zijn geweest bij het invullen van het formulier voor de ledenadministratie, al dan niet via de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gondelvaartverenging Koedijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors/donateurs

Persoonsgegevens van sponsors en donateurs worden door Gondelvaartvereniging Koedijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Onderhouden van contact over de sponsoring of donatie;
 • Sponsorgelden en donaties incasseren;
 • Versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Gondelvaartvereniging Koedijk.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor deze doeleinden. Dit kan zijn geweest bij het invullen van het sponsorformulier, al dan niet via de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gondelvaartvereenging Koedijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Gondelvaartvereniging Koedijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Onderhouden van contact over het evenement waaraan deelnemer deelneemt;
 • Versturen van uitnodigingen en informatie over evenementen, diensten en activiteiten van Gondelvaartvereniging Koedijk.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor deze doeleinden. Dit kan zijn geweest bij het invullen van het deelnameformulier voor het desbetreffende evenement, al dan niet via de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gondelvaartvereenging Koedijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Gegevensverstrekking aan derden

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt Gondelvaartvereniging Koedijk geen persoonsgegevens aan derden, behoudens het navolgende:

 • Gondelvaartvereniging Koedijk kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een opsporingsonderzoek. In een dergelijk geval zal Gondelvaartvereniging Koedijk uitsluitend de persoonsgegevens verstrekken als duidelijk is dat er een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Indien wij een verwerker inschakelen maken wij met deze partij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen

Gondelvaartvereniging Koedijk bewaart persoonsgegevens voor zolang als dit nodig is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld, ofwel zolang als er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Ten aanzien van de verzamelde persoonsgegevens van leden geldt over het algemeen:

 • De gegevens worden bewaard gedurende de periode van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van het lidmaatschap. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Ten aanzien van de verzamelde persoonsgegevens van sponsors en donateurs geldt over het algemeen:

 • De gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de sponsoring en tot 1 jaar na beëindiging daarvan. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Ten aanzien van de verzamelde persoonsgegevens van deelnemers geldt over het algemeen:

 • De gegevens worden bewaard gedurende de periode van deelname aan het desbetreffende evenement en tot 1 jaar na afloop daarvan.

Als de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en/of er geen wettelijke bewaartermijn meer geldt, zullen de gegevens worden vernietigd.

Beveiliging

Gondelvaartvereniging Koedijk draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Gondelvaartvereniging Koedijk van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Gondelvaartvereniging Koedijk of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Gondelvaartvereniging Koedijk te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Gondelvaartvereniging Koedijk kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.

Indien Gondelvaartvereniging Koedijk uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan door contact op te nemen met Gondelvaartvereniging Koedijk middels onderstaande contactgegevens.

Cookies

Bij gebruik van de website van Gondelvaartvereniging Koedijk kan Gondelvaartvereniging Koedijk informatie over uw gebruik van de website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de cookieverklaring zoals opgenomen op de website www.gondelvaartkoedijk .nl.

Vragen en klachten

Mocht u een vraag of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt u verzocht hierover direct contact met Gondelvaartvereniging Koedijk op te nemen via onderstaande contactgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contactgegevens

Gondelvaartvereniging Koedijk
Kanaaldijk 85
1831 GA  Koedijk

voorzitter@gondelvaartkoedijk.nl

Aanpassen privacy verklaring

Gondelvaartvereniging Koedijk behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Koedijk, juni 2018

Deze website is ontwikkeld door Communitell webservices, een full-service ontwerpbureau.
Interesse? Bezoek hun website voor meer informatie.